RODO

W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018r.Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych – Klientów , Podwykonawców , Zleceniodawców i Pracowników jest: KOLIN-STYL Wolicki Krzysztof z siedzibą w Brzostku; adres 39-230 Brzostek ul. Szkotnia 18
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
 • wykonania umowy (np. sprzedaży, współpracy), gdy ją zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu zawarcia umowy (np. sprzedaży, współpracy) na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • w celu realizacja procesu reklamacji (art.6 ust.1 lit. c RODO)
 • w celu archiwizacjii (cele dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora(art.6 ust.1 lit.f RODO)
 • w celu oferowania Panu/Pani przez nas usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 1. Odbiorcą Pana /Pani danych osobowych będą podmioty współpracujące z Firmą KOLIN-STYL Wolicki Krzysztof: firmy kurierskie – spedycyjne, operatorzy pocztowi ( w przypadku gdy dostawa realizowana jest przez te podmioty) Kancelarie Prawne, Banki.
 2. Pana / Pani dane osobowe będą przechowywane: przez czas trwania współpracy handlowej a także po jej ustaniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami, przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową, czyli przez 3 lata.
 3. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosi Pan /Pani sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
 7. Pana/Pani dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie polegało będzie na ewentualnym zaproponowaniu Panu/Pani produktów/usług najlepiej dopasowanych, jednak decyzję wiążące nie będą zautomatyzowane.

Powyższe dane mają zastosowanie do wszystkich umów zawartych z Administratorem.Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.